top of page
im Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Związek Weteranów Polskich

Zasady przyjmowania członków

Związek składa się z członków czynnych, honorowych i wspierających.
 

Członkiem czynnym Związku może zostać każdy Polak lub Polka były(a) uczestnik(czka) Armii Polskiej, względnie Sprzymierzonej.  Czynnymi członkami Związku mogą również zostać żony, mężowie czynnych członków oraz ich dzieci i ich współmałżonkowie.  Bracia i siostry czynnych członków Związku mogą być przyjęci do organizacji jako czynni członkowie.  

 

Członkiem czynnym Związku może również zostać żona, mąż, wdowa, wdowiec i potomek każdego Polaka lub Polki były (a) uczestnik (czka) Armii Polskiej, względnie Sprzymierzonej.

 

Osoba która nie spełnia powyższych warunków może zostać członkiem wspierającym. Członek wspierający popiera cele i zadania Związku. Bierze czynny udział w obradach, ale bez prawa głosu. Ma te same przywileje i obowiązki jak członek czynny z wyjątkiem prawa głosu.

 

Członkiem honorowym Związku, na wniosek Zarządu uchwalonym przez Walne Zebranie, może zostać osoba nawet obcej narodowości, która położyła zasługi dla Związku.

 

Członkiem Związku, ani czynnym, ani honorowym ani wspierającym, nie może być osoba, która dopuściła się czynu hańbiącego tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Stowarzyszenia. Członek zaś dopuszczający się takiego czynu zostaje usunięty ze Stowarzyszenia tracąc moralne i materialne przywileje członka Związku.

Przysięga członków
Hymn Związku:  Rota
Dokumenty

Kandydat na członka Związku winien zgłosić się do Zarządu lub Komisji Weryfikacyjnej, przedstawić odpowiednie dokumenty stwierdzające wymagane kwalifikacje, wypełnić i podpisać obowiązującą deklarację popartą przez dwóch  członków czynnych Związku.

 

Komisja Weryfikacyjna bada dowody przedstawione przez kandydata i gdy kandydat odpowiada wymaganym kwalifikacjom, przedstawia jego osobę na członka Związku.  

 

Po przychylnej decyzji Miesięcznego Zebrania, następuje zaprzysiężenie nowego członka.

 

Pobierz deklarację członka

"Wstępując dobrowolnie w zaszczytne grono członków Związku Weteranów Polskich im. Marszałka J. Piłsudskiego Inc. w Montrealu oświadczam niniejszym, iż znane mi są cele i zadania Związku.

 

Przyrzekam więc podporządkować się wszelkim prawom i przepisom wynikającym ze Statutu i Regulaminów Związku.

 

Przyrzekam również, iż bronić będę honoru Związku wszędzie, gdzie zajdzie tego potrzeba i pracować będę dla jego dobra i rozwoju według mych sił i zdolności, tak mi dopomóż Bóg."

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,


Nie damy pogrześć mowy!


Polski my naród, polski lud,


Królewski szczep piastowy,


Nie damy, by nas zgnębił wróg...


— Tak nam dopomóż Bóg!

Kandydat z odbytą służbą wojskową winien dołączyć do deklaracji oryginalne dokumenty potwierdzającą okres i rodzaj służby.

 

Kandydat kwalifikujący się jako  żona, mąż, wdowa, wdowiec i potomek każdego Polaka lub Polki były (a) uczestnik (czka) Armii Polskiej, względnie Sprzymierzonej, winien dołączyć do deklaracji oryginalne dokumenty potwierdzającą okres i rodzaj służby danej osoby oraz dowód pokrewieństwa z daną osobą, jeżeli nie jest ta osoba czynnym członkiem Związku.

 

Kandydat kwalifikujący się jako członek rodziny członka czynnego, przedstawia tylko wypełnioną i popartą deklaracje.  Członek wprowadzający swiadczy za tożsamość kandydata

bottom of page